Alle hieronder overeengekomen voorwaarden zijn onderhevig aan de van

toepassing zijnde wetgeving.

 

1. Algemeen

a. Door het bezoeken van de website verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

b. Tenzij door betrokken partijen schriftelijk anders is overeengekomen zijn

deze voorwaarden van toepassing op alle offertes,

onderhoudsovereenkomsten, verkoop van goederen en leveringen van

diensten. Aanvullende bepalingen en/of voorwaarden zijn slechts geldig indien

zij schriftelijk door Lexerim zijn aanvaard en uitsluitend van toepassing op de

overeenkomst ten behoeve waarvan zij zijn opgesteld.

b. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lexerim is gebonden aan een offerte wanneer de klant de originele offerte

heeft ondertekend en binnen de geldigheidstermijn geretourneerd.

c. In deze voorwaarden wordt onder medewerker elke door Lexerim te werk

gestelde en/of voormalig te werk gestelde medewerker verstaan.

2. Auteursrecht en Watermerk

a. Alle door Lexerim geproduceerde producten vallen onder Auteursrecht.

b. Op alle door Lexerim geproduceerde producten is zichtbaar aangeven dat

het door Lexerim is geproduceerd en dat Auteursrecht aan Lexerim is

voorbehouden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

c. Het is verboden om deze eigendomsbewijzen te verwijderen.

d. Voor op de website ter beschikking gestelde materialen bestaat een licentie,

zoals te vinden onder de specifiek voor de website geldende voorwaarden.

3. Doorverkoop

a. Klant is niet gerechtigd om producten door te verkopen zonder schriftelijke

toestemming van Lexerim.

4. Aansprakelijkheid en Disclaimer

a. Wanneer van toepassing is de aansprakelijk van Lexerim in elk geval

beperkt zijn tot de maximum waarde van de overeenkomst.

b. Het materiaal op de website van Lexerim wordt geleverd zoals het is.

Lexerim geeft geen garantie en verklaart hierbij dat er geen rechten aan

kunnen worden ontleend. Verder verklaart Lexerim dat de informatie niet

correct of accuraat hoeft te zijn en dat de verantwoordelijkheid van materiaal

waarna wordt verwezen (zoals weblinks) bij de aanbieder hiervan ligt.

5. Aanpassingen

a. De meest actuele versie van deze Voorwaarden is gepubliceerd op de

website van Lexerim (http://www.lexerim.nl).

b. Als er een overeenkomst is zal Lexerim in geval van aanpassing van de

Voorwaarden Klant tijdig en afdoende informeren. In goed overleg zal worden

vastgesteld of de nieuwe dan wel de oude Voorwaarden voor de lopende

opdracht zullen worden toegepast.

c. Als er een overeenkomst is zal Lexerim op verzoek Klant een digitale versie

van deze Voorwaarden digitaal toesturen.

6. Vernietiging

a. Mocht een bepaling in deze voorwaarden van rechtswege worden vernietigd

dan blijven de rest van de bepalingen in stand.

Ñ

Verkoop

1. Prijzen en tarieven

a. Op offertes en bij berekende prijzen worden altijd alle kosten vermeld, in

Euro, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld danwel voortvloeit uit de aard van

overeenkomst.

b. Prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst m.u.v. wettelijke

aanpassingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

2. Levering van diensten

a. Levering vindt plaats via digitale toezending, tenzij anders is

overeengekomen.

b. Bij levering van diensten via toezending worden verzend- en verpakkosten

in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

c. De werkzaamheden vangen aan op het moment dat de overeenkomst wordt

getekend, dit alle vallende onder de afgesproken termijn.

3. Leveringsklachten

a. Klant is verantwoordelijk voor de controle van de correcte levering van de

overeengekomen diensten.

b. Klachten over kwaliteit of afwijkingen van afspraken dienen terstond te

worden gemeld aan Lexerim.

4. Betaling

a. Diensten worden na levering direct gefactureerd.

b. In voorkomende gevallen behoudt Lexerim zich het recht voor betaling te

verzoeken in de vorm van vooruitbetaling of betalingsgarantie.

c. Indien Klant in gebreke blijft en in geval er voor of gedurende de

tenuitvoerlegging van de overeenkomst redelijke aanwijzingen zijn voor een

onvoldoende kredietwaardigheid van Klant, heeft Lexerim het recht haar

verplichtingen op te schorten tot het moment waarop Klant aan de door

Lexerim opgelegde verplichtingen heeft voldaan.

d. Indien Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of op enige

andere wijze zijn verplichtingen niet nakomt, is Klant in gebreke zonder dat

enige ingebrekestelling is vereist. Alle vorderingen worden alsdan onmiddellijk

en in hun geheel opeisbaar. In dat geval heeft Lexerim het recht de verdere

uitvoering van alle lopende overeenkomsten met Klant op te schorten totdat

betaling heeft plaatsgevonden, ofwel de overeenkomst zonder gerechtelijke

tussenkomst te ontbinden en de levering van diensten te stoppen,

respectievelijk voldoening te eisen onverminderd het recht op volledige

schadeloosstelling.

e. In het geval dat Klant op het overeengekomen tijdstip niet heeft betaald, is

rente verschuldigd tegen een tarief van 2% per maand of gedeelte van een

maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de betrokken factuur en

tot en met de datum van volledige betaling. Het verschuldigde bedrag wordt

vermeerderd met de kosten van de buitengerechtelijke incasso, te berekenen

aan de hand van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en

verhoogd met administratie kosten ter van Û 75,00 per tweewekelijkse

aanmaning.

f. Klant betaalt per Bank in Euro; tenzij anders overeengekomen.

5. Garantie

a. Lexerim geeft garantie aan Klant op geleverde diensten. Voldoet een

product niet aan de overeengekomen criteria, dan zal Lexerim z.s.m. een

vervangend product aanbieden danwel het product repareren.

b. Lexerim heeft gŽŽn garantieverplichtingen richting derden.

6. Overmacht

a. In geval van overmacht is Lexerim gerechtigd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te be‘indigen of de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen

op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor het betalen van

schadevergoeding.

b. Alle tekortkomingen die noch rechtens, noch op grond van juridisch

handelen noch in redelijkheid aan Lexerim te verwijten zijn, worden

beschouwd als overmacht. Deze omstandigheden omvatten bijvoorbeeld:

brand, overheidsmaatregelen, stakingen, ziekte en uitzonderlijke weersomstandigheden alsmede alle omstandigheden die de macht van Lexerim te

boven gaan en zodanig van aard zijn dat naleving van de overeenkomst

volgens Lexerim redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.

7. Be‘indiging

a. Gehele of gedeeltelijke tussentijdse be‘indiging van de overeenkomst is

slechts mogelijk wanneer de Klant failliet wordt verklaard, uitstel van betaling

aanvraagt, de zeggenschap verliest over zijn eigendom of een deel daarvan of

ingeval van beslaglegging. Lexerim behoudt in dit geval het recht op volledige

schadeloosstelling. Alle bij Lexerim berustende vorderingen worden alsdan

onmiddellijk opeisbaar.

8. Geschillen

a. Alle geschillen die ontstaan uit of in verband staan met de onderhavige

overeenkomst of die voortkomen uit nadere, uit de onderhavige

voortgevloeide overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de

bevoegde rechter te Heerlen, Sittard, Maastricht of Roermond.

b. Op deze overeenkomst en alle nadere, hieruit voortvloeiende

overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Ñ

Website

1. Licentie

a. Het is toegestaan om tijdelijk materiaal van deze website te downloaden of

het te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan om

materiaal verder te verspreiden.

Niet toegestaan is: I. Modificatie of vermenigvuldiging van Lexerim materiaal;

II. Het gebruik maken van Lexerim materiaal voor op enige wijze commerci‘le

doeleinden; III. Proberen te achterhalen hoe Lexerim materialen zijn gemaakt,

of deze na te maken; IV. Het verwijderen van auteursrecht of andere

eigendomsbewijzen;

V. Het verplaatsen van het materiaal naar een andere persoon of het kopi‘ren

van niet tekstuele materialen naar een andere (virtuele) server, het

zogenoemde spiegelen of mirroring.

b. Deze licentie zal automatisch worden be‘indigd als Klant een van de

restricties heeft overtreden en kan op elk moment door Lexerim worden

be‘indigd. Als deze wordt be‘indigd en overgaat in een nieuwe licentie dient

Klant zich volledig te conformeren aan de nieuwe licentie. Als deze wordt

be‘indigd en niet overgaat in een nieuwe licentie dient Klant al het materiaal te

verwijderen.

2. Limitaties

In geen enkel geval zullen Lexerim noch haar leveranciers verantwoordelijk

kunnen worden gehouden voor schade (inclusief, zonder limiet, schade op

winst of interruptie van de bedrijfsvoering) voorvloeiend uit gebruik van

materialen op de website van Lexerim, zelfs als een vertegenwoordiger van

Lexerim op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid tot eventuele schade.

3. Revisies en fouten

Het materiaal op LexerimÕs website kan technische, typografische of

fotografische fouten bevatten. Lexerim garandeert niet dat informatie op de

website van Lexerim accuraat, compleet of correct is. Lexerim kan ten alle

tijden veranderingen aanbrengen in dit materiaal zonder verdere

bekendmaking. Lexerim zegt niet toe haar materiaal te corrigeren maar streeft

in alle redelijkheid correcte presentatie van informatie na.

Ñ

De voorwaarden gelden vanaf 1 september 2013 en vervangen alle eerdere

voorwaarden tenzij schriftelijk anders is overeen

gekomen.